Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu.

Prevádzkovateľom eshopu je BISHNOI SK, s.r.o.
Stará Vajnorská 1368/15, 831 04 Bratislava, Slovensko IČO: 51338548

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Zákazník využívaním služieb tohto internetového obchodu udeľuje súhlas na zhromažďovanie osobných údajov a kedykoľvek môže požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy.

Objednávka tovaru

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Všetky objednávky sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami ako aj reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

Dodanie tovaru

Povinnosťou zákazníka je prekontrolovať dodaný tovar a ak je tovar či jeho obal zjavne poškodený, je zákazník povinný prekontrolovať obsah zásielky spoločne s osobou doručovateľa a v prípade poškodenia produktu postupovať podľa pravidiel konkrétne zvolenej dopravnej služby. V prípade, že tovar je poškodený vinou dopravcu a zákazník neprekontroloval stav doručeného tovaru, nemá právo požadovať od predávajúceho žiadnu náhradu. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru a zaplatením kúpnej ceny. Súčasne s dodaním tovaru je dodaný aj daňový doklad. Tovar je zákazníkom doručovaný prostredníctvom prepravnej služby PPL alebo po dohode vlastným rozvozom prevádzkovateľa. V prípade vlastného rozvozu prevádzkovateľa, ak nie je uvedené inak, je účtovaných 0,4 /km.

Doprava zdarma

Na dopravu zdarma má nárok každý zákazník, ktorého jedna alebo súčet objednávok na jedno zavezenie presiahne platbu 80 . Dopravou zdarma sa rozumie závoz objednaného tovaru a odovzdanie tohto tovaru pri vchodových dverách objektu objednávateľa. Vynesenie na poschodie, popr. zmontovanie nábytku nie je v službe zdarma obsiahnuté.

Platobné podmienky

Platbu za dodaný tovar je možné uskutočniť v hotovosti pri odovzdaní tovaru či bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať zloženie zálohy na objednaný tovar pred jeho dodaním až do výšky 70 % z celkovej ceny objednávky.

EET

„Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.“

Záručná lehota

Predávajúci poskytuje na dodaný a zaplatený tovar záruku v lehote 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nevhodným používaním tovaru, nedodržaním pokynov stanovených predávajúcim, neodbornou inštaláciou a manipuláciou, zanedbaním starostlivosti či vykonaním neoprávneného zásahu do tovaru.

Reklamácie

V prípade chýb, ktoré bolo možné zistiť pri riadnej prehliadke tovaru po jeho dodaní, sa kupujúci zaväzuje informovať predávajúceho o týchto chybách do troch dní odo dňa prevzatia tovaru, a to preukázateľným spôsobom. V prípade ostatných chýb je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu do konca záručnej lehoty. Kupujúci je povinný uplatňovať reklamáciu predložením predmetu plnenia a písomným oznámením obsahujúcim čo najpodrobnejšiu špecifikáciu zistenej chyby predmetu plnenia. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklady o kúpe tovaru. Výmena alebo vrátenie tovaru do 14 dní je možná iba v prípade vrátenia v pôvodnom stave, neporušenom obale a so všetkým príslušenstvom. Tovar na reklamáciu posielajte v pôvodnom obale.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

Nákup tovaru cez internet sa riadi občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb., § 53 ods. 1, ktorý vymedzuje prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú uzavrieť zmluvu bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán. Týmito prostriedkami sa rozumie predovšetkým internet, elektronická pošta, telefón a ďalšie. Ak bola zmluva uzatvorená pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia plnenia. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Dodávateľ má právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Dodávateľ je zároveň povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú finančnú sumu najneskôr do 30 dní od odstúpenia.

Vlyvom technickej chyby v e-shope môže dôjsť k zobrazeniu kúpnej ceny tovaru, ktorej výška hrubo nezodpovedá obvyklej cene za taký tovar na trhu; v takom prípade prevádzkovateľ nemá povinnosť dodať daný tovar za zobrazenú kúpnu cenu, kontaktuje používateľa a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného tovaru a používateľ má právo sa rozhodnúť, či tovar za skutočnú kúpnu cenu prijme, a ak sa tak nestane, ruší sa kúpna zmluva od začiatku.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

Záverečné ustanovenia Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Táto zmluva sa uzatvára pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, s čím obe zmluvné strany vyjadrujú súhlas. Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť, pričom sa zaväzuje o všetkých zmenách v obchodných podmienkach včas a zreteľne informovať na príslušných stránkach.