Ochrana osobných údajov

1.Subjekt spracovávajúci Vaše osobné údaje

Spoločnosť BISHNOI SK, s.r.o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava, IČO: 51338548, Slovenská republika, (ďalej len „správca“ alebo „spoločnosť BISHNOI SK“), je oprávnená k spracovávaniu Vašich osobných údajov pre marketingové účely, a to udelením informovaného súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov, na základe Nariadenia Europského parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. dubna 2016 o ochrane fyzických osob v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“) a podľa zákona o spracovaní osobných údajov.

2.Podmienky udelenia súhlasu

Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov je oprávnená udeliť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov.

3.Osobné údaje spracovávané výlučne pre marketingové účely

Medzi osobné údaje, ktoré spracovávame na základe Vášho informovaného súhlasu, patria: meno a priezvisko (u fyzickej osoby podnikateľa aj obchodná firma, IČO a sídlo) a kontaktné údaje: e-mailová a poštová adresa, tel. číslo.

4.Zdroj osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame pre marketingové účely získavame priamo od Vás.

5.Účely spracovania osobných údajov pri udelení Vášho informovaného súhlasu

Vaše osobné údaje spracovávame výlučne za účelom zasielania ponuky produktov a služieb správcu. Táto činnosť zahŕňa: zasielanie obchodných oznámení, zasielanie informácií o uskutočňovaných akciách, aktivitách, službách a výrobkoch správcu s cieľom prispôsobiť našu ponuku Vašim potrebám a skvalitniť poskytované služby.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Správca Vás týmto takisto informuje, že je oprávnený spracovávať Vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu, a to z dôvodu oprávneného záujmu správcu. Pričom pri spracovaní osobných údajov pre účely priameho marketingu sa súhlas nepožaduje. Priamym marketingom sa rozumie zasielanie obchodných oznámení, ktoré priamo súvisia so službou alebo tovarom, ktoré boli správcom už poskytnuté pri plnení zmluvy (či objednávky) v rámci ktorej došlo k získaniu Vašich osobných údajov.

6.Spracovanie osobných údajov

Spracovanie Vašich osobných údajov prebieha manuálne či automatizovane. K spracovaniu Vašich osobných údajov sú využívaní tiež ďalší spracovatelia, ak je to nutné pre marketingové účely. Týmito spracovateľmi sú menovite:

spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727, so sídlom: Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, spoločnosť vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 218977

Pred poskytnutím osobných údajov tretej osobe, ako je uvedené vyššie, je vždy s touto osobou uzavrená písomná zmluva upravujúca spracovanie osobných údajov podľa nariadenia GDPR a podľa zákona o spracovaní osobných údajov.

Pri spracovávaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu.

7.Google Analytics

Spoločnosť na Webovej stránke využíva služby Google Analytics poskytovaných spoločnosťou Google LLC. Google Analytics umožňuje Spoločnosti zber, spracovanie a vyhodnotenie dát (oi. Aj Osobných údajov) o návštevnosti webovskej stránky.
Služba Google Analytics využíva tiež súborov Cookies, ktoré sú však uložené na serveroch spoločnosti Google LLC a Spoločnosť k nim nemá prístup. Na ochranu osobných údajov spoločnosťou Google LLC pozri https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

8.Doba uchovania osobných údajov

Udelený súhlas zostáva v platnosti a účinnosti po dobu 5 rokov. Po skončení platnosti a účinnosti súhlasu budú Vaše osobné údaje vymazané.

9.Vaše právo súhlas kedykoľvek odvolať

Vami udelený súhlas je dobrovoľný, môžete ho odmietnuť udeliť alebo môžete udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Neudelenie súhlasu, alebo jeho odvolanie nemá žiadne dôsledky na Váš zmluvný vztah so správcom a na využívanie jeho ponúkaných produktov a služieb, pre ktoré nie je tento súhlas potrebný. Súhlas môžete odvolať kedykoľvek osobne prehlásením učineným v sídle správcu po predošlej dohode, v listinnej forme oznámením doručeným na sídlo správcu alebo prehlásením zaslaným na uvedenú e-mailovú adresu: info@indickynabytok.sk, na svojom užívateľskom profile alebo pomocou odhlasovacieho odkazu v zaslanom obchodnom oznámení. V prípade odvolania súhlasu budeme vychádzať z predpokladu, že si už neprajete, aby sme naďalej spracovávali Vaše osobné údaje pre vyššie uvedené marketingové účely.

10.Vaše ďalšie práva pri spracovaní osobných údajov

Máte právo požiadať nás o poskytnutie informácií o osobných údajoch o Vás spracovávaných, a to hlavne o účele spracovania, kategórií spracovávaných osobných údajov, príjemcu osobných údajov, dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, ak nie sú získané od Vás, dobe uloženia osobných údajov. Takisto máte právo požiadať nás o opravu či vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne o obmedzenie ich spracovania. Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu, právo prenositeľnosti Vašich osobných údajov, alebo právo podať sťažnosť u dozorového úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Tolstého 5, 811 06 Bratislava.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne alebo elektronicky, a to prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov:

Adresa : Stará Vajnorská 1368/15, 831 04 Bratislava, Slovensko
Email  : info@indickynabytok.sk

Informácie o súboroch cookies

Čo sú cookies

Cookies sú drobné textové súbory ukladané do vášho počítača. Ukladá je internetový prehliadač na žiadosť jednotlivých webových stránok, ktoré si prezeráte. Webové stránky si môžu spätne vyžiadať obsah súboru. Podľa neho spoznajú, ktoré stránky ste predtým navštívili, či máte niečo v košíku alebo či ste prihlásení. Cookies sú potrebné pre správne fungovanie väčšiny rozsiahlejších stránok na internete.

Aké typy súborov používame

Na súbory cookies v našom internetovom obchode sa môžeme pozerať podľa doby platnosti alebo podľa účelu.

    platnosť:
    krátkodobé cookies - platí po dobu vašej návštevy a niekoľko minút po opustení stránok e-shopu strácajú platnosť. Pomáhajú základným funkciám obchodu.
    dlhodobé cookies - platí niekoľko dní až mesiacov. Uľahčujú nastavenia obchodu, keď sa vrátite, pomáhajú s prihlásením alebo s pripomenutím ponuky eshopu v reklamných plochách iných stránok.

    účel
    kľúčové (funkčná) cookies - bez nich nebude obchod správne fungovať. Môže vám napríklad miznúť obsah košíka alebo nebude možné zostať prihlásený.
    analytické - umožňujú sledovať návštevnosť stránok a využívanie rôznych funkcií. Podľa nich sa snažíme internetový obchod zlepšovať, aby s ním boli používatelia spokojnejší.
    trackovací a remarketingové - pomáhajú nám optimalizovať ponuku pre zákazníkov a osloviť ich v reklamných plochách na iných webových stránkach.

    konverzný - slúži na vyhodnotenie ako funguje reklama a rôzne cesty, ako sa užívatelia na e-shope dostávajú.

Vypnutie ukladania cookies

Bežné internetové prehliadače umožňujú vo svojom nastavení vypnutie práce s cookies. Pozrite sa do nápovedy k svojmu prehliadači a postupujte podľa v nich uvedených pokynov. Majte na pamäti, že s vypnutými cookies sa môže významne znížiť komfort nákupného procesu.