Reklamácie

V prípade chýb, ktoré bolo možné zistiť pri riadnej prehliadke tovaru po jeho dodaní, sa kupujúci zaväzuje informovať predávajúceho o týchto chybách do troch dní odo dňa prevzatia tovaru, a to preukázateľným spôsobom. V prípade ostatných chýb je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu do konca záručnej lehoty. Kupujúci je povinný uplatňovať reklamáciu predložením predmetu plnenia a písomným oznámením obsahujúcim čo najpodrobnejšiu špecifikáciu zistenej chyby predmetu plnenia. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklady o kúpe tovaru. Výmena alebo vrátenie tovaru do 14 dní je možná iba v prípade vrátenia v pôvodnom stave, neporušenom obale a so všetkým príslušenstvom. Tovar na reklamáciu posielajte v pôvodnom obale.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

Nákup tovaru cez internet sa riadi občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb., § 53 ods. 1, ktorý vymedzuje prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú uzavrieť zmluvu bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán. Týmito prostriedkami sa rozumie predovšetkým internet, elektronická pošta, telefón a ďalšie. Ak bola zmluva uzatvorená pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia plnenia. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Dodávateľ má právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Dodávateľ je zároveň povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú finančnú sumu najneskôr do 30 dní od odstúpenia.

Vplyvom technickej chyby v e-shope môže dôjsť k zobrazeniu kúpnej ceny tovaru, ktorej výška hrubo nezodpovedá obvyklej cene za taký tovar na trhu; v takom prípade prevádzkovateľ nemá povinnosť dodať daný tovar za zobrazenú kúpnu cenu, kontaktuje používateľa a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného tovaru a používateľ má právo sa rozhodnúť, či tovar za skutočnú kúpnu cenu prijme, a ak sa tak nestane, ruší sa kúpna zmluva od začiatku.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

Záverečné ustanovenia Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Táto zmluva sa uzatvára pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, s čím obe zmluvné strany vyjadrujú súhlas. Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť, pričom sa zaväzuje o všetkých zmenách v obchodných podmienkach včas a zreteľne informovať na príslušných stránkach.